بالش الاله

بازدید : 392   |      

. ۱۲۵۰ گرمی
. سایز ۵۰ . ۷۰
. میکرو فایبر
. شبه پر

۱- پارچه ضد حساسیت

۲- ۱۲۵۰ گرمی

۳- میکروفایبر

۴-شبه پر

۵-سایز ۷۰ . ۵۰