ست السا (elsa)

بازدید : 580   |      

. ست شش تیکه یک نفره
. سایز لحاف ۲۲۰*۱۶۰
. سایز رو تشکی۲۰۰*۹۰
. سایز روبالشی(۲ عدد) ۷۰ *۵۰
. سایز کوسن(۲ عدد) ۵۰ *۵۰

1-پارچه گیاهی تنسل

۲-لبعاد ۱۶۰.۲۲۰

۳-دو عدد روبالشی

۴-دو عدد رو کوسنی