ست زنبق(zanbagh)

بازدید : 387   |      

. ست شش تیکه یک نفره
. سایز لحاف ۲۲۰*۱۶۰
. سایز رو تشکی۲۰۰*۹۰
. سایز روبالشی(۲ عدد) ۷۰ *۵۰
. سایز کوسن(۲ عدد) ۵۰ *۵۰

۱-لحاف ، روتختی ، روبالشی ، رو کوسنی

۲- ابعاد لحاف ۱۶۰.۲۲۰ 

۳- ۶ تیکه

۴- پارچه تنسل گیاهی

۵-دو عدد روبالشی ۵۰.۷۰

۶-دو عدد رو کوسنی ۵۰.۵۰