لحافت لایت

بازدید : 490   |      

. پارچه میکروفایبر
. الیاف پنبه دوزی شده
. الیاف ۲۵۰ گرمی

۱-بسیار سبک و راحت

۲-چهار فصل

۳-پارچه میکرو فایبر

۴-الیاف پنبه دوزی شده

۵-الیاف ۲۵۰ گرمی

۶-سایز بندی ۲۲۰.۱۶۰  ۲۲۰.۱۸۰  ۲۲۰.۲۰۰  ۲۲۰.۲۴۰