ست زنبق ۲ (zanbagh)

بازدید : 1084   |      

. ست لحاف دو نفره مدل زنبق
. لحاف
. روتشکی
. چهار رو بالشی از جنس تنسل سایز ۵۰ × ۷۰
. دو عدد روکش کوسن از جنس تنسل در سایز ۵۰ × ۵۰

۱-شامل لحاف ، روبالشی ، روکوسنی ، رو تشکی

۲-ابعاد لحاف ۲۲۰.۲۲۴۰ سانت

۳-هشت تیکه 

۴-پارچه تنسل گیاهی

۵-چهار عدد روبالشی ۵۰.۷۰

۶-دو عدد رو کوسنی ۵۰.۵۰